Prekambryjska - Dziewiczo Czysta - Antyoksydacyjna
UZDRAWIAJĄCA WODA ŹRÓDLANA

z certyfikatem LIQUIDUM DIVINE

Zdrowie to pełna harmonia ciała, umysłu i duszy. Harmonia utrzymująca fenomen człowieka na poziomie, na jakim został wykreowany przez Stwórcę. Pojmowanie zdrowia li tylko w odniesieniu do ciała fizycznego człowieka jest błędem. Niestety, na tym bazuje współczesna nauka i medycyna konwencjonalna.

W każdym aspekcie naszego jestestwa mamy wpływ na naszą ludzką egzystencję we wszechświecie - także na zdrowie naszego fizycznego ciała. To my sami oraz otaczająca nas żywa, inteligentna i świadoma swego istnienia natura, kreujemy naszą ziemską egzystencję, zbierając doświadczenia potrzebne Stwórcy, którego częścią jesteśmy, do doskonalenia wszechświata. W ziemskich warunkach możemy życ w zdrowiu przynajmniej 120 lat i tylko od nas to zależy. Warunkiem jest symbioza z naszą duszą, pokój, miłość i harmonia a niezbędnym narzędziem do uzyskania zdrowia i długowieczności jest WODA!


Wszechświat to ciągle doskonalący się w idealnej harmonii  i bezwarunkowej symbiozie energetycznej (czyt. miłości), żywy, inteligentny i świadomy swojego istnienia organizm wykreowany przez Stwórcę, w tylko Jemu wiadomym celu.

Wszystkie elementy tego organizmu które możemy ogarnąć naszą wiedzą i wyobrażeniem, począwszy od składowych atomu po środowisko ziemi i to co istnieje poza nią, doświadczają siebie wzajemnie w ciągłej kreacji i doskonaleniu.

Także człowiek i wszelkie żywe organizmy w takiej harmonii powstały ( i nadal powstają) by egzystować i doświadczać siebie wzajemnie na wielu poziomach świadomości. Niektóre efekty tych doświadczeń odbierane są dzięki naszym zmysłom, co postrzegamy jako naszą  rzeczywistość.

Niezbędnym elementem kształtowania się a także trwania harmonii jest oczywiście ruch. Z fizyki wiemy, że to po prostu przepływ elektronów uruchamianych energią informacji , której pochodzenia możemy się tylko domyślać. Uogólniając nazywamy to przepływem energii bo generalnie wszystko jest energią, tylko o różnych częstotliwościach - jak tak sobie to tłumaczymy.

My ludzie - to jeden z elementów tej cudownej kreacji, jaką jest widzialny wszechświat i wszystko inne niewidzialne i niedoświadczalne przez nasze ludzkie zmysły. Elementow harmonijnie ze sobą współpracujących i bardzo możliwe, tworzących jeszcze inny, świadomy swego istnienia, o wiele większy od nas organizm. Wszechświat bowiem to nie jakiś bezduszny, sterowany przez kogoś mechanizm - to organizm którego jesteśmy nieodłącznymi elementami, mającymi w dodatku moc kreacji.

Patrząc na siebie w lustrze widzimy jedynie ciało. Pozostała część naszej holistycznej, ludzkiej struktury istnieje niewidoczna i na tym niewidocznym dla nas poziomie połączona jest z całym wszechświatem.

Informacje jakie niewątpliwie odbiera nasza fizyczna struktura od "duchowego zarządcy" - płyną przez wodę, z której w wiekszości sie składamy. Jest to nic innego jak LIQUIDUM DIVINE.

Oznacza to, że jesteśmy w pewnym sensie kreatorami nie tylko naszej własnej rzeczywistości, ale i kreatorami otaczajacego nas środowiska. Tyle że doświadczać całości tego fenomenu życia, możemy tylko na odpowiednim poziomie świadomości.  
.................
                                                                                             Al Paul

 

MOC
UZDRAWIANIA
JEST
W TOBIE

 

tingnam

 

WYSTARCZY
TYLKO
W NIĄ
UWIERZYĆ
I JEJ ZAUFAĆ
a Liquidum Divine
będzie z Tobą!

Uzdrawianie to naturalne procesy zachodzące w holistycznej strukturze organizmu człowieka (oraz innych organizmów żywych),mające na celu przywrócenie jej pierwotnej, idealnie wykreowanej przez Stwórcę harmonii.

Odbywa się to samoistnie, zgodnie z programem samego Stwórcy, zapisanym w polu informacyjnym naszej, perfekcyjnie wykreowanej przez Niego strukturze energetycznej. Manifestacją tych dwóch niewidzialnych elementów, w naszej ziemskiej rzeczywistości, jest nasze materialne ciało.

To właśnie ciało doświadcza harmonii i dysharmonii całej ludzkiej struktury energetycznej, co mamy okazję odczuwać naszymi zmysłami. Dzięki temu harmonię energetyczną odczuwamy jako dobrostan a dysharmonię jako chorobę. Na jedno i na drugie mamy oczywisty wpływ - oznacza to, że od momentu "narodzenia" do momentu osiągnięcia doskonałości energetycznej ("tęczowego ciała") to my kreujemy swoje wieloetapowe życie w sensie jego jakości.

W tradycji tybetańskiej postrzegane jest wszystko przez pryzmat żywiołów którymi są: ziemia, woda, ogień, powietrze i przestrzeń. Wszystkie z nich działają w symbiozie energetycznej i harmonii i każdy z nich ma wpływ na tą symbiozę i harmonię. Kiedy tak się dzieje człowiek doświadcza dobrostanu, czyli zdrowia i szczęśliwości. Osiągnięcie tego jest celem naturalnych praktyk uzdrawiających stosowanych przez tamtejszych lekarzy i terapeutów wykorzystujących właśnie elementy pięciu żywiołów. Jednym z nich, mającym chyba największe oddziaływanie na ciało człowieka jest woda.

Człowiek jest niewidzialną istotą duchową zmanifestowaną w ciele fizycznym, a woda jest pomostem informacyjnym pomiędzy tymi strukturami.

W zachodnim świecie, któremu jest mało znana tradycja tybetańska, w celu przywrócenia zdrowia człowiekowi stosuje się praktyki medyczne zwane leczeniem. Są to czynności medyczne z użyciem stosownych leków i aparatury zmierzające do przywrócenia równowagi (homeostazy) organizmu oraz postępowanie lekarskie którego celem jest przywrócenie zdrowia choremu. Problem w tym, że te praktyki lecznicze ukierunkowane są raczej na kontrolę stanu chorobowego a nie eliminację jego przyczyn.
                                                                                             Chongtul Rinpoche

Każda, nawet najcięższa choroba jest uleczalna, jeśli jednak trwasz w zupełnej niewierze w istnienie swojej boskiej mocy uzdrawiania lub jeśli jesteś zniewolony duchowo, zastraszony emocjonalnie i zmanipulowany umysłowo przez sługusów Wielkiej Pharmy, nie dziw się, że nie zostaniesz uzdrowiony/a _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- Al Paul  

JAK i DLACZEGO WODA TING NAM UZDRAWIA

Świat w którym żyjemy, jest światem materialnym, wykreowanym przez Stwórcę w specyficznym zakresie częstotliwości, tak aby mógł być postrzegany i obserwowany przez organizmy żywe posiadające świadomość istnienia i narzędzia percepcji w postaci zmysłów. Wkomponowany jest on w jeszcze większy Świat Energetyczny, niedostrzegalny dla naszych ziemskich zmysłów lecz zarządzany i kontrolowany informacją przenikającą obydwa te światy (lub wszystkie istniejące światy).

Ten bezkresny ocean informacji w którym, w nieprzerwanej kreacji, istnieje postrzegany przez nas "nasz świat", to nic innego jak pole informacji czyli umysł wszechświata. Nasze ubogie percepcyjnie zmysły nie pozwalaja nam postrzegać niczego więcej, jak tylko to co znajduje się w zakresie odbieranych przez nas częstotliwości. Nie oznacza to jednak, że inne zakresy częstotliwości nie istnieją, bo już nauka wie, że istnieją światy równoległe a odkryty Bozon Higgsa przybliża nas coraz bardziej do zrozumienia istoty organizmu zwanego wszechświatem a może nawet istoty jego kreacji.

Fenomenem istot żywych jest to, że niewidzialna informacja określana przez nas "energią" manifestuje się jako żywa materia i tą materią niejako zarządza. Intuicyjnie o tym wiemy, aczkolwiek nie wszyscy jesteśmy tego świadomi. Wielu uważa to nawet za brednie, zabobony czy też magię. Faktem jest, że "niektórym" zależy na tym, abyśmy właśnie tak myśleli.

Na szczęście, tych którzy wiedza o istnieniu tej "energii" jest coraz więcej, co świadczy o postępującej ewolucji naszej świadomości, jako ludzi. Określenie "ewolucji" odnosi sie oczywiście jedynie do tych z nas, którzy zachwycili się innymi aspektami naszego materialnego świata, pozwalając manipulatorom na zniewolenie swojej świadomości. "Energia" o której mówię istniała zawsze, jesteśmy jej nieodłaczną częścią i mamy na nią bezpośredni wpływ poprzez nasze zmysły. Potrafimy nawet tą "energią" kierować! Problem w tym, że mając tzw. wolna wolę, tej funkcji możemy używać w kierunku harmonii (dobro, pozytywność) jak i dysharmonii ( zło, negatywność). Sprawia to, że tak w jednym jak i drugim kierunku możemy byc łatwo manipulowani - co zależy oczywiscie od poziomu świadomosci na jakim się aktualnie znajdujemy.


Na świecie żyją jeszcze społeczności do których rzadko zagląda cywilizacja a które zjawiska energetyczne, określane przez nas magią czy zabobonem, uważają za cos normalnego i naturalnego. Magia, okultyzm, czary, itp - to terminy wymyślone w celu manipulowania ludźmi dla swoich korzyści. Tak naprawde to wszystko jest naturalne, obecne we wszechświecie i dostępne dla człowieka, jest mu pomocne w zdobywaniu wyższych poziomów świadomości w celu doświadczania boskości.

Życie w naszym ziemskim świecie powstało w wodzie i dzięki wodzie istnieje. Można by zapytac dlaczego? Ale zapewne niewielu nad tym się zastanawia. Podstawowym błędem wszystkich naukowców zajmujących się zdrowiem człowieka jest pomijanie tematu wody z której on się w większosci składa!

Woda jest ciągle niezbadanym fenomenem pewnie tylko dlatego, że nikomu nie przychodzi do głowy, iż w naszym materialnym świecie jest ona czymś w rodzaju zbiornika informacji, zarządzającej organizmem człowieka (oraz innymi organizmami zywymi na ziemi).
Ten zbiornik informacji ma charakter akumulatora, który ładowany jest informacją z umysłu wszechświata (Liquidum Divine) oraz informacją generowaną przez nas samych i otaczające nas środowisko żywe.

Jeśli weźmiemy za pewnik, że informacja pochodząca z umysłu wszechświata (czy też od Ducha Stwórcy}, zapisywana bezpośrednio w wodzie z której nasz organizm się składa, z racji swego boskiego pochodzenia ma za zadanie utrzymanie harmonii energetycznej naszego organizmu (czyt. zdrowia), to informacja generowana przez nas samych (myśli, emocje, intencje, słowa) lub dostarczana przez nasze środowisko w formie pożywienia, lekarstw, wody, powietrza) w ogromnej większości wprowadza elementy dysharmonii. Inaczej byśmy nie chorowali!

Zmanipulowana świadomość ludzi, chłonie bowiem w większości informację raczej działającą na ich zmysły cielesne aniżeli na pola percepcji odpowiedzialne za odczucia energetyczne. Taki stan rzeczy sprawia, że nasza energetyczna część jest po prostu ignorowana - a przecież to ona i tylko ona jest odpowiedzialna za stan naszej części materialnej (fizycznej).

Organizm ludzki składa się przeciętnie w 70÷75 % z wody, tj. zawiera ok. 50÷60 litrów wody. Spośród wszystkich składników znajdujących się w żywej komórce woda występuje w największych ilościach – zawartość jej waha się w granicach 70÷98%. Jedynie w niektórych tkankach kostnych czy tłuszczowych występuje w mniejszych ilościach. Spełnia ona w organizmie wiele funkcji warunkując zachodzenie szeregu ważnych procesów, ale jedynie przekaz bioinformacji jest procesem fundamentalnym dla istnienia życia.

Odbywa się on już na poziomie DNA za pośrednictwem zjawisk bioakustycznych i bioelektromagnetycznych stanowiących 90% wszystkich funkcji tego procesu. Oznacza to, że DNA komórek emituje i pochłania dźwięki, a wibrujące geny pobudzają chromosomy do emisji fal świetlnych (zjawisko elektromagnetyczne) w postaci tzw. biofotonów, które z laserową precyzją dokonują warunkującego życie i prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych organów, przekazu informacji wewnątrz komórek i pomiędzy nimi. Proces ten, zachodzący w naszym "wodnym komputerze" jakim jest organizm, odbywa się dzięki niezwykłym właściwościom wody.

Zdolność wody do zapamiętywania i przekazywania informacji (pamięć wody) odkrył w 1979 r. Rosjanin dr G. N. Szangin-Bieriezowskij. Potwierdzili to później: prof. J. Benveniste z Francji, rosyjski uczony prof. S. Zenin, a stosunkowo niedawno, japoński badacz Masaru Emoto, który ponad wszelka wątpliwość, udowodnił wizualnie, że woda posiada pamięć, czyli jest nosnikiem informacji! Jeśli informacja ma wpływ na wodę, to ponad wszelka wątpliwość także na nasz organizm, który z tej wody się składa! Poniżej przykład działania informacji na wodę: zdjęcie z lewej to woda z zapisana informacją " jestes obrzydliwa, zabiję cię" a zdjęcie z prawej to woda przy której odmówiono modlitwę.

emoto ........ emoto

Woda Ting Nam jest informacyjnie unikalna z uwagi na to, że że jest wolna od informacyjnego chaosu i zawiera:

- czystą informację kreacji (Prekambryjskie pokłady wody pod masywem Karkonoszy powstały ok. 2 mld lat temu) nie skażoną współczesną, toksyczną cywilizacją, zapisaną w jej naturalnej, heksagonalnej strukturze,
- informację życia zapisaną w obecnym w tej wodzie wolnym wodorze (wodór = paliwo życia Albert Szent - noblista),
- informację bezpośrednio ukierunkowaną na naprawę organizmu uszkodzonego przez choroby cywilizacyjne, wygenerowaną z poziomu serca intencją Tybetańskiego lamy Jego Eminencji Chongtula Rinpoche,
- informację uzdrawiającą bezwarunkowo całą strukture człowieka, pulsującą w tej wodzie dzięki uruchomionemu przez Chongtula Rinpoche energetycznemu kontinuum duchowemu zgodnie z kultywowana przez 18 tysięcy lat Tybetańska tradycją Bon. To energetyczne kontinuum otwiera drogę przepływu informacji od Ducha Stwórcy do fizycznej struktury człowieka. Dzieki temu otrzymujemy najwiekszy dar jakim jest Liquidum Divine.

Wszystkie te informacje sprawiają, że woda Ting Nam ma nie tylko harmonijnie uporządkowaną strukturę molekularną ale i niski, najbardziej porządany dla organizmu i nie degenerujący jego środowiska wodnego, antyoksydacyjny potencjał redox. Jest więc pod tym względem zdrowotnym idealna dla organizmu chorego człowieka, któremu właśnie takiej wody potrzeba do zlikwidowania dysharmonii energetycznej i powrotu do homeostazy.

Woda Ting Nam uzdrawia dlatego, że po wypiciu tej wody, zapisane w niej informacje natychmiast zostają przekazane do środowiska wodnego organizmu i docierają na poziom subatomowy komórek, gdzie są wykorzystane przez inteligentny mechanizm energetyczny organizmu do uporządkowania całej struktury człowieka, zgodnie z jej boskim przeznaczeniem. W naszym ludzkim rozumieniu nazywa się to uzdrowieniem lub powrotem do harmonijnej homeostazy.

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE PRZY PICIU WODY TING NAM

Specjalna technologia wykorzystana do harmonijnej stabilizacji struktury molekularnej tej wody sprawia, że po jej wypiciu, zapisane w niej informacje potrafią zdominować a więc niejako unieważnić, jakiekolwiek informacje, które wprowadziły dysharmonię (chorobę) w strukturze energetycznej organizmu (w wodzie z której składa się organizm człowieka). Można powiedzieć, że woda ta eliminuje z organizmu komórki (albo je po prostu naprawia), których DNA nie jest zgodne z matrycą informacyjną zdrowej komórki.

Dzięki temu, organizm powraca do energetycznej homeostazy, czyli po prostu zdrowieje. Efekt zdrowienia przebiega dłużej lub krócej, w zalezności od mocy sprawczej informacji, która wprowadziła dysharmonię, powodując chorobę, odczuwalną i widoczną na poziomienie psycho-fizycznym organizmu człowieka. Oznacza to, że nawet niedowiarek i pesymista ma szansę na uzdrowienie pijąc tę wodę.

Wodę Ting Nam należy pić w skupieniu i z wyciszonymi emocjami, małymi łykami, kontemplując jej moc uzdrawiania własnego przypadku chorobowego. Dokładne wskazówki w tej kwestii zawarte sa w książeczce informacyjnej, jaka jest dołączana do każdego opakowania.

W szczególnych przypadkach chorobowych można poprosić o bardziej szczegółowe wskazówki, adekwatne do danego przypadku chorobowego. Odpowiadamy na każdą prośbę telefonicznie (tel. 22 244 3804) lub emailem (tingnam@remedium.us).

Jedyne restrykcje jakie obowiązują przy wykorzystaniu wody Ting Nam dla celów uzdrawiania organizmu to:
- nie można tej wody gotować ani podgrzewać do temperatury wrzenia, ale mozna jej dolewać do wody przegotowanej
- nie można tej wody przechowywać w lodówce lub bezpośrednio na słońcu
- nie można tej wody przechowywać w pobliżu urządzeń generujących pole elektro-magnetyczne
- przy kontakcie z wodą Ting Nam należy unikać jakichkolwiek negatywnych emocji, zwłaszcza ich wyrażania w jakiejkolwiek formie

Każda naturalna kuracja uzdrawiająca, jak wiemy, trwa 90 dni lub wielokrotność tego okresu. Należy być cierpliwym w oczekiwaniu na pozytywne efekty i bezwarunkowo wierzyć w uzdrowienie, zwłaszcza w momencie picia tej wody.

Bardzo pomocna jest wizualizacja efektów zdrowienia w czasie picia. Osoby którym trudno jest cokolwiek wizualizować, radzimy wypowiadać słowa (można werbalnie lub w myśli): POKÓJ, MIŁOŚĆ, HARMONIA trzymając wodę w rękach na wysokości serca, przed jej wypiciem.
Jeśli ta formuła zostanie powtórzona w myślach w czasie picia wody, to autentyczny pokój, uczucie miłości i harmonii pojawi się po jej wypiciu. Efekt zdrowienia zostanie w ten sposób spotęgowany do tego stopnia, że uzdrowienie może nastąpić spontanicznie i natychmiast!
.............................................................................................................................................................................................................................Al Paul

Wszystkich którym woda Ting Nam przyniosła pozytywne efekty zdrowotne prosimy o przekazanie takich informacji bezpośrednio do nas emailem: tingnam@remedium.us lub telefonicznie do Sanum Per Aquam Association, tel. 22 244 3804 - dziękujemy!

 

PRZYDATNE DEFINICJE i OKREŚLENIA PODNOSZĄCE ŚWIADOMOŚĆ NA WYZSZY POZIOM

Zdrowie - w odniesieniu do człowieka lub kazdego innego organizmu żywego, to harmonijna symbioza wszystkich elementów z jakich ten organizm się składa, z jakimi współżyje i od jakich jest zależny w swoim jestestwie, zaprojektowanym i wykreowanym przez Stwórcę- Al Paul.  

Zdrowie – stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy niepełnosprawności
- Wikipedia

Leczenie - szereg czynności medycznych, z użyciem stosownych leków i aparatury, zmierzających do przywrócenia równowagi (homeostazy) organizmu dotkniętego chorobą lub kalectwem; postępowanie lekarskie, którego celem jest przywrócenie zdrowia choremu lub poprawa jego jakości życia. Wyróżniamy różne rodzaje leczenia: leczenie objawowe, leczenie przyczynowe, leczenie zachowawcze, leczenie chirurgiczne, farmakoterapia, chemioterapia ....itp. Wikipedia

Uzdrawianie - naturalny proces naprawy dysharmonii energetycznej organizmu człowieka (oraz innych organizmów zywych) inicjowany niezależnie od jego woli i odbywający się na poziomie struktury informacyjno-energetycznej organizmu, na który ma wpływ tak człowiek jak i jego środowisko życia. Al Paul

W polskim wydaniu Wikipedii niestety nie ma definicji uzdrawiania, ale jest w wydaniu angielskim i w dosłownym tłumaczeniu jest to:
Proces przywracania do zdrowia niezrównoważonego (energetycznie - mój komentarz), uszkodzonego lub chorego organizmu - a więc nie są to czynności lecz proces, czyli to o czym mówi definicja powyżej.

Miłość - bezwarunkowo harmonijna symbioza energetyczno informacyjna wszystkiego co istnieje świadomie - Al Paul

Miłość – uczucie, typ relacji międzyludzkichzachowańpostaw. Często jest inspiracją dla dzieł literackich lub malarstwa. Stanowi ważny aspekt psychologiifilozofireligii, np. w chrześcijaństwie definiowana jest jako "dążenie bytu do dobra", uważana jest za najważniejszą cnotę (1 Kor 13,13) oraz sens życia człowieka - Wikipedia

SPA    

www.tingnam.com - website designed by ALPOL
Sanum Per Aquam Association a Division of Life Improvement Institute LLC
www.remedium.us     August 2015      All rights reserved